Przeskocz do treści

Regulamin Albumu Kanapek PKU

Regulamin

„Album Kanapek PKU”

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem „Albumu Kanapek PKU” zwanego dalej Konkursem jest:
Uniwersytety Medyczny Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład  Dietetyki
dr hab. Prof. nadzw. Bożena Regulska-Ilow,
Poradnia Metaboliczna we Wrocławiu – lek. med. Renata Mozrzymas,
Dolnośląskie Koło Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią – mgr Katarzyna Bednarz
Adrem e-mail Organizatora: biuro@pkuwroc.pl
Adres WWW: pkuwroc.pl

Fundatorem nagród w Konkursie oraz dyplomów jest Dolnośląskie Koło Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią z siedzibą ul. Ludwika Nabielaka 17, 51-140 Wrocław,
KRS 0000062454 (zwana dalej  Organizatorem)

 1. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 30 listopada 2020 r. poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie pkuwroc.pl
 2. Uczestnikami konkursu mogą być wszystkie chętne osoby, bez względu na wiek. Osoby niepełnoletnie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna
 3. Wydanie książkowe „Albumu Kanapek PKU”

Cele „Albumu Kanapek PKU”/ Konkursu:

 • promowanie stosowania diety PKU
 • popularyzacja kanapek PKU
 • promocja Wymienników Fenyloalaninowych

§2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA

 • uczestnicy przygotowują kompozycję z produktów niskobiałkowych (warzyw, owoców, w różnej formie, czy surowych, czy gotowanych, czy smażonych lub w postaci pasty) na jedną kanapkę - z załączonym przepisem przygotowania oraz podaną w gramach ilością składników użytych do przygotowania kanapki PKU – obowiązkowo!
 • Przygotowana kanapka musi być zgodna z zasadami diety PKU
 • Używanie formy bezosobowej w opisie sposobu przygotowania kanapki PKU np.: (umyć, pokroić)
 • Zastosowanie chleba PKU, oznaczony symbolem PKU na opakowaniu
 • wykonanie zdjęcia gotowej kanapki na talerzu o średnicy 21 cm, od góry. Zdjęcie musi być doświetlone i dobre jakościowo.
 • Wymiary zdjęcia dostosują się w gotowym formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie pkuwroc.pl
 • przepis należy wprowadzić w odpowiednim formacie wraz ze składnikami i opisem
  w formularzu zgłoszeniowym, który znajduje się na stronie Internetowej pkuwroc.pl
 • uczestnik biorąc udział w Konkursie / „Albumie Kanapek PKU” wyraża zgodę
  na przekazanie danych osobowych Organizatorowi, podaje adres email oraz kontaktowy numer telefonu oraz adres zamieszkania.
 • Wyłącznie kompletne zgłoszenia warunkują wzięcie udziału w Konkursie.
 • Dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 • Osoby, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i go wyślą za pośrednictwem strony pkuwroc.pl otrzymają zwrotnie maila z adresu biuro@pkuwroc.pl
 • Zgłaszając swój udział, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem konkursu oraz wydaniem nagród w konkursie,
  a także na wykorzysta zdjęcia kanapki PKU w celu wydania  „Albumu Kanapek PKU” oraz wykorzystywanych przez Organizatora oraz na profilu Facebook @PKUDolnySlask oraz witrynie Internetowej pkuwroc.pl
 • Ostateczny termin zgłaszania udziału w Konkursie / „Albumie Kanapek PKU”
  do 30 listopada 2020 roku.

§3 ZASADY KONKURSU

 • Oceny kanapki PKU dokonuje jury składające się z Organizatorów Konkursu,
 • Ocenie podlegać będą: zgodność w wytycznymi diety niskofenyloalaninowej PKU, składniki, kompozycja kanapki PKU, estetyka wykonania i podania oraz kreatywność, składniki,
 • Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny,
 • Organizator nie zapewnia produktów do przygotowania kanapki PKU,
 • Wybrane przepisy na kanapki PKU, które nie zostały zakwalifikowane do wydania książkowego „Albumu Kanapek PKU” po decyzji jury mogą zostać umieszczone w pliku pdf. na stronie pkuwroc.pl
 • Nagroda Główna i wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych dla trzech najlepszych przepisów (gry planszowe),
 • Dyplomy dla wszystkich Uczestników,
 • Uczestnik ponosi odpowiedzialność za błędne lub niekompletne dane kontaktowe podane Organizatorowi lub zmianę tych danych przez Uczestnika w sposób uniemożliwiający wydanie mu nagrody,
 • Wręczenie nagrody odbędzie się w grudniu 2021 roku na konferencji PKU Wrocław „Gwiazdka z Fenyloketonurią” w IV Polskim Dniu PKU.

§4 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I PRZEKAZANIE PRAW AUTORSKICH DO WYDANIA KSIĄŻKOWEGO ORAZ ELEKTRONICZNEGO ALBUMU KANAPEK PKU

 • Zgłaszając swój udział, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celach bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz wydaniem nagród w konkursie,
  a także na wykorzystanie, zdjęcia kanapki PKU w celu wydania książkowego „Albumu Kanapek PKU” oraz publikacji książkowych lub elektronicznych, które mogą powstać w przyszłości, jak również wykorzystanie przez Organizatora na profilu Facebook @PKUDolnySlask oraz witrynie Internetowej pkuwroc.pl Uczestnik udziela Organizatorowi zezwolenia (licencji) na wykorzystanie swojej pracy (zdjęcia z opisem kanapki PKU), polegającego na jej opublikowaniu także w celu  wydania „Albumu Kanapek PKU” oraz  wykorzystywanych przez Organizatora na profilu Facebook @PKUDolnySlask oraz witrynie Internetowej pkuwroc.pl, do celów podania do publicznej wiadomości informacji o wynikach konkursu oraz stworzenia pdf. z gotowych  kanapek PKU oraz innych publikacji, które powstaną w przyszłości związanych z kanapkami PKU. Licencja obejmuje następujące pola eksploatacji: a) Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wydanie książkowe, wydanie elektroniczne b) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, publikacja w Internecie w taki sposób, aby każdy miał do pracy dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności do wydania z „Albumu Kanapek PKU” oraz publikacji książkowych lub elektronicznych, które mogą powstać w przyszłości, jak również wykorzystanie  przez Organizatora oraz na profilu Facebook @PKUDolnySlask oraz witrynie Internetowej pkuwroc.pl
 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest Dolnośląskie Koło Przyjaciół Dzieci z Fenyloketonurią z siedzibą we Wrocławiu,
  Ludwika Nabielaka 17, 51-140 Wrocław, zaś Organizator jest podmiotem przetwarzającym dane na zlecenie administratora.
 • Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach niezbędnych
  do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagrody, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („Rozporządzenie”). Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane do innych celów.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin niniejszego Konkursu dostępny do wglądu na stronie pkuwroc.pl
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie zgłoszeń spowodowane problemami technicznymi leżącymi po stronie Uczestnika.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na profilu Organizatora
  w serwisie społecznościowym Facebook pod adresem: @PKUDolnySlask oraz na stronie internetowej pkuwroc.pl
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.